چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

آیا کارمندان شما می توانند در محل شرکت شما سیگار بکشند؟

سیگار کشیدن در مکان هایی که به استفاده جمعی اختصاص داده شده ممنوع است. این ممنوعیت در همه مکانهای بسته و سرپوشیده که از مردم استقبال می کنند یا محل کار هستند ، اعمال می شود (قانون بهداشت عمومی ، مقاله R. 3512-2).

بنابراین کارمندان شما ممکن است به هیچ وجه در دفاتر خود (اعم از شخصی یا اشتراکی) و یا در فضای داخلی ساختمان (راهرو ، اتاق جلسات ، اتاق استراحت ، اتاق غذاخوری و غیره) سیگار نکشند.

در واقع ، این ممنوعیت حتی در دفاتر شخصی نیز اعمال می شود تا از خطرات مرتبط با سیگار کشیدن غیرفعال از تمام افرادی که می توانند برای عبور در این دفاتر بیایند یا اشغال آنها حتی برای یک لحظه کوتاه مصون بماند. مشتری ، تأمین کننده ، کارگزاران نگهداری ، نگهداری ، نظافت و غیره

با این حال ، به محض اینکه محل کار پوشانده یا بسته نشده است ، امکان سیگار کشیدن برای کارمندان شما در آنجا وجود دارد.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  29 ژوئن 2020 ، Uniformation یک طرح بهبودی به اعضای خود ارائه می دهد برای پشتیبانی از شما در از سرگیری فعالیت های خود ، Uniformation برای پشتیبانی از برنامه های مطالعه کار و عبور از بحران بسیج می شود.