با بحران سلامت ، دورکاری خارج از هرگونه توافق نامه جمعی ، به طور گسترده در شرکت ها اجرا شده است. آیا کارمند باید روزی که از راه دور تلفنی می کند کوپن وعده غذایی خود را دریافت کند؟

شما باید به یاد داشته باشید که کارگر از راه دور همان حقوق کارمندی را که در محل کار خود در محل کار شرکت شما کار می کند ، دارد (قانون کار ، ماده L. 1222-9).

در نتیجه ، اگر کارمندان شما برای هر روز کارنامه کوپن دریافت می کنند ، کارکنانی که از راه دور کار می کنند نیز باید شرایط شغلی آنها را با شرایط کار معادل کارمندان شاغل در محل دریافت کنند.

توجه داشته باشید که برای دریافت کوپن غذا، وعده غذایی باید در برنامه کاری روزانه کارمند شما گنجانده شود. همان کارمند فقط می تواند یک کوپن رستوران در هر وعده غذایی که در ساعات کاری روزانه او گنجانده شده است دریافت کند (کد کار، ماده R. ​​3262-7)…