مقدمه ای بر قانون کار فرانسه

قانون کار در فرانسه مجموعه ای از قواعد حقوقی است که بر روابط بین کارفرمایان و کارمندان حاکم است. حقوق و وظایف هر یک از طرفین را با هدف حمایت از کارمند مشخص می کند.

این شامل جنبه هایی مانند ساعات کار، حداقل دستمزد، تعطیلات با حقوق، قراردادهای کاری، شرایط کار، حفاظت در برابر اخراج ناعادلانه، حقوق اتحادیه کارگری و موارد دیگر است.

نکات کلیدی برای کارگران آلمانی در فرانسه

در اینجا چند نکته کلیدی از قانون کار فرانسه کارگران آلمانی باید بدانند:

  1. قرارداد کار: قرارداد کار می تواند دائمی (CDI)، مدت معین (CDD) یا موقت باشد. شرایط کار، حقوق و مزایای دیگر را مشخص می کند.
  2. زمان کار: زمان قانونی کار در فرانسه 35 ساعت در هفته است. هر کاری که بیش از این مدت انجام شود اضافه کار محسوب می شود و باید بر اساس آن پاداش داده شود.
  3. حداقل دستمزد: حداقل دستمزد در فرانسه SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) نامیده می شود. در سال 2023، 11,52 یورو ناخالص در ساعت است.
  4. مرخصی با حقوق: کارگران در فرانسه حق دارند 5 هفته مرخصی با حقوق در سال دریافت کنند.
  5. اخراج: کارفرمایان در فرانسه نمی توانند یک کارمند را بدون دلیل موجه اخراج کنند. در صورت اخراج، کارمند مستحق دریافت اخطار و پاداش پایان کار است.
  6. حمایت اجتماعی: کارگران در فرانسه از حمایت اجتماعی به ویژه در زمینه بیمه سلامت، بازنشستگی و بیکاری بهره مند می شوند.

قانون کار فرانسه با هدف حقوق تعادل و وظایف کارفرمایان و کارکنان. قبل از شروع کار در فرانسه ضروری است که با این قوانین آشنا شوید.