موفقیت دوره های امنیت سایبری اهمیت حمایت از مقامات محلی برای تقویت امنیت سایبری خود را نشان داده است. سازوکار جدیدی که در درجه اول برای کمک به کوچکترین شهرداری ها و جوامع شهرداری ها در نظر گرفته شده است، اکنون پیشنهاد شده است.

هدف آن: حمایت از دستیابی، توسط ساختارهای مسئول تحول دیجیتال جوامع، محصولات و خدمات مشترک برای اعضای آنها. این محصولات و خدمات باید سطح امنیت سایبری ساختارهای ذینفع را به روشی ساده و در راستای نیازهای فوری امنیت سایبری آنها تقویت کنند.

چه کسی نگران است: این سیستم برای ادغام ساختارهای مسئول پشتیبانی از تحول دیجیتال مقامات محلی قابل دسترسی است. به عنوان مثال، اپراتورهای عمومی خدمات دیجیتال، مراکز مدیریت بخش، اتحادیه های مختلط مسئول دیجیتال. فقط ساختارهای عمومی، انجمن ها یا گروه های منافع عمومی ممکن است یارانه دریافت کنند.

نحوه درخواست: هر نامزد پروژه ای را در این زمینه ارسال می کند پلت فرم رویه های ساده، جزئیات پروژه خود، ذینفعان، هزینه و زمانبندی پروژه. حمایت از طریق یارانه ای ارائه می شود که بر اساس تعداد ساکنان مربوطه در هر جامعه عضو محاسبه می شود، برای بزرگترین شهرداری ها محدود شده است، و شامل حمایت از

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  اهداف توسعه پایدار و خارج از کشور: آنها با چالش ها روبرو می شوند!