مواجهه با یک خودکشی موفق یا یک فرد خودکشی ما را در مورد تجربه خودمان زیر سوال می برد. این افراد افرادی هستند مثل بقیه مثل همه ما که زندگی برایشان مایه رنج شده است. درک آنها به معنای درک خودمان است، کشف ضعف های شخصیتی، کاستی های محیط، جامعه مان.

با استفاده از این MOOC، ما آموزش هایی را ارائه می دهیم که به دلایل شخصی، حرفه ای، علمی یا حتی فلسفی برای همه علاقه مندان به مشکل خودکشی در دسترس است. ما سعی خواهیم کرد یک رویکرد عرضی به خودکشی داشته باشیم: اپیدمیولوژی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، نظریه های روانشناختی، عوامل بالینی، روش های پیشگیری یا حتی مطالعات علمی که مغز خودکشی را ترسیم می کند. ما به مشکل جمعیت های خاص رسیدگی خواهیم کرد و بر مراقبت های اضطراری پافشاری خواهیم کرد.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  کسب و کار شما در خلبانی خودکار با CLICKFUNNELS