چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • چالش‌های انتقال‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، انرژی و اجتماعی را درک کنید و آن‌ها را در واقعیت‌های قلمرو خود به کار ببرید.
  • ایجاد یک نقشه راه مبتنی بر انتقال،
  • یک شبکه خواندن برای بررسی پروژه های خود با توجه به توسعه پایدار ایجاد کنید،
  •  پروژه های خود را با الهام گرفتن از راه حل های ملموس و نوآورانه بهبود بخشید.

توضیحات:

هشدارهای دانشمندان رسمی است: چالش های فعلی (نابرابری ها، آب و هوا، تنوع زیستی، و غیره) عظیم هستند. همه ما آن را می دانیم: مدل توسعه ما در بحران است و بحران زیست محیطی فعلی را ایجاد می کند. ما باید آن را متحول کنیم.

ما متقاعد شده‌ایم که امکان رویارویی با این چالش‌ها در سطح سرزمینی وجود دارد و مقامات محلی بازیگران اصلی در انتقال هستند. بنابراین، این دوره شما را دعوت می کند تا با مثال زدن از تجربیات، مسائل مربوط به انتقال های زیست محیطی، اقتصادی، انرژی و اجتماعی در سرزمین ها را بررسی کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  آناتومی چوب