ریاست شورای اتحادیه اروپا به چه معناست؟

ریاست دوره ای

هر کشور عضو ریاست شورای اتحادیه اروپا را به مدت شش ماه به صورت چرخشی انجام می دهد. از جانب از اول ژانویه تا 1 ژوئن 30، فرانسه ریاست شورای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد داشت. ریاست هیأت مدیره جلساتی را سازماندهی می کند، مصالحه می کند، نتیجه گیری می کند و ثبات و تداوم فرآیند تصمیم گیری را تضمین می کند. همکاری خوب بین همه کشورهای عضو را تضمین می کند و روابط شورا با نهادهای اروپایی، به ویژه کمیسیون و پارلمان اروپا را تضمین می کند.

شورای اتحادیه اروپا چیست؟

شورای اتحادیه اروپا که به عنوان "شورای وزیران اتحادیه اروپا" یا "شورای" نیز شناخته می شود، وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بر اساس حوزه فعالیت گرد هم می آورد. این کشور با پارلمان اروپا، قانونگذار مشترک اتحادیه اروپا است.

به طور مشخص، وزرا ریاست ده حوزه فعالیت یا تشکیلات شورای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهند داشت: امور عمومی. امور اقتصادی و مالی؛ عدالت و امور داخلی؛ اشتغال، سیاست اجتماعی، سلامت و مصرف کنندگان؛ رقابت (بازار داخلی، صنعت، تحقیقات و فضا)؛ حمل و نقل، مخابرات و انرژی؛ کشاورزی و ماهیگیری؛ محیط ؛ آموزش، جوانان، فرهنگ