امروزه جایگاه زنان در روستاها چیست؟ چگونه بازیگران با توجه به برابری جنسیتی سازماندهی شده اند؟ زنان چگونه می توانند عاملیت و مهارت های خود را ایجاد کنند؟

این Mooc که به 4 زبان (فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی، یونانی) ارائه می‌شود، شما را وادار می‌کند که اشکال مختلف سرمایه‌گذاری زنان را برای ساختن و نوآوری جمعی کشف کنید. این شیوه‌های کار را در ایجاد فعالیت‌ها، گروه‌ها و به کارگیری دانشی که در یادگیری مادام‌العمر به اشتراک گذاشته می‌شود، زمینه‌ای می‌کند.

این Mooc بر اساس عناصری از علوم انسانی و اجتماعی، دانش، روش‌ها و ابزارهایی را در اختیار شما قرار می‌دهد: برای ترویج توسعه ابتکارات، رهبری پویایی مشارکتی و ایجاد نوآوری‌های اجتماعی. این با نمونه های عینی که به طور جمعی توسط اعضای پروژه اروپایی NetRaw انجام شده است، نشان داده شده است.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  آیا من حق دارم مصاحبه های حرفه ای را بدون مجازات به سال 2021 موکول کنم؟