در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • بحث در مورد چالش های انتقال اکولوژیکی و انرژی
  • مسائل اقلیمی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی را شناسایی کنید.
  • بازیگران و حاکمیت در سطوح مختلف انتقال انرژی را شناسایی کنید.
  • به طور خلاصه عملکرد یک سیستم انرژی فعلی و چشم انداز یکپارچه نسبت به یک سیستم کم کربن که به چالش آب و هوا و توسعه پایدار پاسخ می دهد، شرح دهید.

توضیحات:

در شرایط انتقال اکولوژیکی و انرژی، پایدار کردن سیستم انرژی جهانی یک چالش بزرگ است. این انتقال مستلزم کربن زدایی عمیق از اقتصادهای ما به منظور تضمین حفاظت از محیط زیست و همچنین امنیت و برابری انرژی است. 

فردا از چه انرژی هایی استفاده خواهیم کرد؟ نفت، گاز، هسته ای، انرژی های تجدیدپذیر چه جایگاهی در ترکیب انرژی دارند؟ چگونه یک سیستم انرژی کم کربن یا حتی کربن صفر بسازیم؟ چگونه در این توسعه، محدودیت های فیزیکی، طبیعی، تکنولوژیکی و اقتصادی منابع مختلف انرژی را در نظر بگیرید؟ و در نهایت، چگونه می توان این محدودیت ها را با اهداف جاه طلبانه اقلیمی تطبیق داد؟ اینها سوالاتی است که بازیگران به آن پاسخ می دهند

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  کار از راه دور: برنامه عملیاتی بخشداران برای تقویت کارآیی جذابیت آن