چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • تشریح کنید که شبیه سازی پزشکی چیست
  • درک تأثیر عوامل انسانی در بروز خطاها
  • وقوع یک حادثه و جنبه های مختلف آن را تجزیه و تحلیل کنید
  • روش های مختلف شبیه سازی را بشناسید
  • جریان یک جلسه شبیه سازی کامل و نقش مراحل مختلف را درک کنید
  • مراحل مختلف سخنرانی و نقش آنها را بشناسید
  • ارزش گفتگو با قضاوت خوب را درک کنید
  • مراحل ایجاد دوره آموزشی را بدانید
  • مراحل ایجاد یک سناریو شبیه سازی را بدانید

توضیحات:

هدف این دوره درک شبیه سازی در زمینه مراقبت های بهداشتی است. شما منشأ آن، شیوه های خوب آن، ابزارهای مختلف برای به کارگیری بهینه آن و همچنین مزایایی را که به عنوان یک ابزار آموزشی ارائه می دهد، کشف خواهید کرد. شما همچنین نقشی را که شبیه سازی پزشکی می تواند در مدیریت کیفیت و ایمنی مراقبت ایفا کند، درک خواهید کرد.

از طریق فیلم‌های توضیحی، مصاحبه‌ها و تمرین‌ها، مفاهیم نظری مرتبط با شبیه‌سازی و همچنین نمونه‌های کاربردی را کشف خواهید کرد.

READ  با Shadowing تلفظ فرانسه خود را بهبود ببخشید؟ دوره 1