هنوز برای عموم مردم نسبتاً ناشناخته هستند، انجمن‌های تعاونی با منافع جمعی - SCIC - در پایان سال 735 به 2017 عدد رسیدند و سالانه 20 درصد رشد می‌کنند. آنها همه ذینفعان علاقه مند به ارائه پاسخ دسته جمعی به یک موضوع شناسایی شده در یک منطقه را در چارچوب قانونی دقیق گرد هم می آورند.

SCIC یک شرکت تجاری و تعاونی است که در آن جوامع محلی می توانند آزادانه وارد پایتخت شوند و در حکومت ضروری مشترک مشارکت داشته باشند: مکان هر یک مشخص است، زیرا توسط قواعد قانون (قانون شرکت، تعاون و مقامات محلی) اداره می شود و با قرارداد بین اعضا تحولات نهادی اخیر مشروعیت و مسئولیت جوامع محلی از شهرداری گرفته تا منطقه را در حفظ و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و سود اجتماعی در قلمرو خود تقویت می‌کند.

این چالش‌های انسجام اجتماعی و اقتصادی، جوامع را به ابداع شیوه‌های جدید عمل، شکل‌های تجدید و تسلط بر مشارکت عمومی-خصوصی سوق می‌دهد. SCIC ها با اجازه دادن به بازیگران و ساکنان محلی برای مشارکت در توسعه قلمرو خود با جوامع محلی به این تمایل پاسخ می دهند. هنگامی که یک مقام محلی در یک SCIC شرکت می کند، نقش فعالی را در کنار سایر بازیگران محلی به منظور بهبود کیفیت و کارایی تصمیم گیری عمومی، کمک به مشروعیت آن و تقویت انسجام اجتماعی و اقتصادی منطقه ایفا می کند. .

هدف از این آموزش این است که شما را به کشف این ابزار نوآورانه که SCIC است بپردازد: اصول ایجاد و عملکرد آن، چشم انداز SCIC های موجود، پتانسیل توسعه آنها. شما همچنین روش های همکاری بین مقامات محلی و Scic را کشف خواهید کرد.