شرکت هایی که 50 تا 250 کارمند دارند فقط چند روز برای محاسبه شغل خود فرصت دارند شاخص برابری جنسیتی. این ابزار که در چارچوب قانون 5 سپتامبر 2018 برای آزادی انتخاب آینده حرفه ای خود ایجاد شده است ، به کارفرمایان اجازه می دهد تا مکان خود را در این منطقه اندازه بگیرند.

در قالب نمره از 100 ، این شاخص از چهار معیار - پنج شركت برای بیش از 250 كارمند - كه نابرابری بین زن و مرد را ارزیابی می كنند ، تشكیل شده است: فاصله دستمزد (40 امتیاز) ، تفاوت در توزیع افزایش سالانه (20 امتیاز) ، تعداد کارمندان در بازگشت از مرخصی زایمان (15 امتیاز) ، جایگاه زنان در میان 10 پردرآمد (10 امتیاز) و برای شرکت های بیش از 250 کارمند ، تفاوت در توزیع تبلیغات (15 امتیاز).

لس SME هایی که حداقل 50 کارمند دارند تا اول مارس فرصت دارند آن را در وب سایت خود منتشر کنند و آن را به کمیته اجتماعی و اقتصادی خود (CES) و همچنین به بازرسی کار (Directte یا Dieccte) ارسال کنند. این تعهد مربوط به شرکت هایی با حداقل 1 می باشد