یکی از اتحادیه های شرکت من از من می خواهد اتاقی مخصوص شیردهی ایجاد کنم. تعهدات من در این زمینه چیست؟ آیا اتحادیه می تواند مرا مجبور به چنین نصب کند

شیردهی: مفاد قانون کار

توجه داشته باشید که به مدت یک سال از روز تولد، کارمند شما که به فرزندش شیر می دهد یک ساعت در روز برای این منظور در ساعات کاری وقت دارد (قانون کار، ماده 1225-30 L.). او حتی این فرصت را دارد که به فرزندش در مؤسسه شیر بدهد. زمانی که کارمند برای شیر دادن به فرزندش در اختیار دارد به دو دوره سی دقیقه ای تقسیم می شود، یکی در هنگام کار صبح و دیگری در بعد از ظهر.

مدت توقف کار برای شیردهی با توافق کارمند و کارفرما تعیین می شود. در صورت عدم توافق، این مدت در وسط هر نیم روز کاری قرار می گیرد.

علاوه بر این، به خاطر داشته باشید که به هر کارفرمایی که بیش از 100 کارمند را استخدام می کند، ممکن است دستور داده شود که در محل کار خود یا نزدیک محل های مخصوص شیردهی نصب شود (قانون کار، ماده L. 1225-32).

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  کارفرمایان فردی: اعتبار مالیاتی فوری در پاریس و در شمال آغاز می شود