عدم اجرای BDES: خطرات شرکت

این واقعیت که یک شرکت BDES را راه اندازی نکرده است ، آن را در معرض اقدامات جنایی برای جرم انسداد قرار می دهد (تا 7500 یورو جریمه نقدی).

این اقدام را می توان توسط نمایندگان پرسنل شرکت آغاز کرد (آنها مستقیماً به دادگاه کیفری مراجعه می کنند تا مانع عملکرد صحیح خود را تشخیص دهند) یا پس از ارسال گزارش از بازرسی کار.
نمایندگان کارکنان همچنین می توانند به قاضی خلاصه فوری مراجعه کنند تا دستور انطباق را صادر کند.

اما این تمام نیست! دادگاه صلاحیت پیامدهای مهم دیگری را نیز برجسته کرده است:

عدم وجود BDES همچنین می تواند شما را در تعهدات مربوط به شاخص برابری حرفه ای مغایر خود قرار دهد ، زیرا نتایج و روش محاسبه باید از طریق BDES به مقامات منتخب ابلاغ شود.

و فکر نکنید اگر BDES راه اندازی کرده اید در امنیت هستید: برای فرار از تحریم ها به یک BDES کامل و به روز نیاز دارید ...

عدم استقرار BDES: دلیل برکناری مدیر منابع انسانی

در مورد مورد نظر یک کارمند مسئول منابع انسانی