زمان قانونی کار در فرانسه 35 ساعت در هفته است. برای انعطاف بیشتر و گاهی اوقات پاسخگویی به دفترچه سفارشات فزاینده، شرکت ها موظفند به اضافه کاری متوسل شوند و در این صورت بدیهی است که باید به آنها پرداخت کنند.

چرا اضافه کاری ?

در سال 2007، برای کمک به بهبود قدرت خرید کارکنان، قانونی به تصویب رسید (قانون TEPA - قدرت خرید نیروی کار) برای حمایت از شرکت ها و کارکنان. برای شرکت ها بحث کاهش هزینه های کارفرمایان و برای کارمندان کاهش هزینه های دستمزد و همچنین معافیت آنها از مالیات بود.

بنابراین، در صورت اوج فعالیت، شرکت می تواند از کارکنان خود بخواهد که بیشتر کار کنند و در نتیجه اضافه کاری انجام دهند. اما کارهای دیگر را می توان به عنوان کار فوری (تعمیر تجهیزات یا ساختمان) درخواست کرد. کارمندان موظف به پذیرش هستند مگر به دلیل موجه.

بنابراین، این ساعات کاری است که فراتر از ساعات کاری قانونی انجام شده است، یعنی بیش از 35 ساعت. اصولاً یک کارمند نمی تواند بیش از 220 ساعت اضافه کاری در سال کار کند. اما این قرارداد جمعی شماست که می تواند ارقام دقیق را به شما بدهد.

محاسبه چگونه انجام می شود ?

نرخ افزایش برای اضافه کاری 25 درصد از 36 استe ساعت و تا ساعت 43e زمان. سپس 50 درصد از 44 افزایش می یابدe ساعت 48e زمان.

از طرف دیگر، اگر در قرارداد کاری شما قید شده باشد که باید 39 ساعت در هفته کار کنید، اضافه کاری از 40 شروع می شود.e زمان.

قرارداد جمعی شما ممکن است راهی برای جبران این ساعات اضافه کاری ارائه دهد، اما به طور کلی اینها نرخ هایی هستند که اعمال می شوند. به همین دلیل است که لازم است قرارداد جمعی شرکت خود را به خوبی بشناسید تا هم از حقوق و هم از وظایف خود به خوبی مطلع شوید.

این ساعات اضافه کاری نیز به جای پرداخت با استراحت جبرانی قابل جبران است. در این صورت مدت زمان به شرح زیر خواهد بود:

  • 1 ساعت و 15 دقیقه برای ساعت ها به 25٪ افزایش یافته است
  • 1 ساعت و 30 دقیقه برای ساعت ها به 50٪ افزایش یافته است

از 1er ژانویه 2019، اضافه کاری تا سقف 5 یورو مشمول مالیات نیست. لازم به ذکر است که با توجه به همه گیری کووید 000، سقف 19 یورو برای سال 7 است.

برای کارمندان پاره وقت

برای کارمندان پاره وقت، ما از اضافه کاری (که با ساعات کار قانونی مرتبط است) صحبت نمی کنیم، بلکه از اضافه کاری (که به قرارداد کار مرتبط است) صحبت خواهیم کرد.

ساعت اضافی از مدت مقرر در قرارداد کار شروع می شود. به عنوان مثال، اگر یک کارمند 28 ساعت در هفته کار کند، ساعات اضافی او از 29 ساعت محاسبه می شودe زمان.

جزئیات کوچک مهم

اضافه کردن یک توضیح کوچک برای افرادی که تعداد ساعات اضافه کاری را محاسبه می کنند مهم است. زیرا این محاسبه همیشه در هفته انجام می شود. به عنوان مثال، کارمندی که از قرارداد 35 ساعته بهره مند است و به دلیل اوج فعالیت باید 39 ساعت در هفته کار کند و هفته بعد به دلیل کم کاری 31 ساعت کار می کند، باید همیشه از 4 ساعت خود بهره مند شود. ساعات اضافه. بنابراین آنها به 25 درصد افزایش خواهند یافت.

البته اگر توافقی بین دو طرف صورت نگیرد.

در پایان لازم به ذکر است که پاداش یا بازپرداخت هزینه ها در محاسبه اضافه کاری لحاظ نمی شود.

مدیر شرکت چقدر باید از یک کارمند بخواهد اضافه کار کند؟ ?

به طور معمول، مهلت 7 روز توسط قانون کار تعیین می شود تا به کارمند هشدار داده شود که او باید اضافه کار کند. اما در مواقع ضروری می توان این مدت را کاهش داد. این شرکت گاهی اوقات الزامات لحظه آخری دارد.

الزام به اضافه کاری

کارمند موظف است این ساعات اضافه کاری را بپذیرد. کارفرما می تواند آنها را بدون تشریفات خاصی تحمیل کند. این مزیت به او انعطاف خاصی در مدیریت کسب و کارش می دهد. اگر دلیل جدی وجود نداشته باشد، کارمند خود را در معرض تحریم هایی قرار می دهد که می تواند تا اخراج به دلیل تخلف جدی یا حتی به دلیل واقعی و جدی برسد.

اضافه کاری و کارورز

هدف از کارآموزی که آموزشی است، در نظر گرفته می شود که کارآموز جوان مجبور به کار اضافه کاری نباشد.

آیا همه تحت تاثیر وقت اضافه هستند ?

دسته های خاصی از کارمندان تحت تأثیر اضافه کاری قرار نمی گیرند، مانند:

  • مراقبان کودک
  • فروشندگان (برنامه های آنها قابل تأیید یا کنترل نیست)
  • مدیران حقوق بگیری که ساعت کاری خودشان را تعیین می کنند
  • کارگران محلی
  • سرایداران
  • مدیران ارشد

همچنین لازم به ذکر است که روز همبستگی وارد محاسبه اضافه کاری نمی شود.