در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • بحث در مورد علاقه به توسعه ارتقای سلامت در یک باشگاه ورزشی
  • توصیف ویژگی های اصلی مدل اجتماعی-اکولوژیکی و رویکرد باشگاه های ورزشی مروج سلامت (PROSCeSS)
  • اقدام / پروژه ارتقای سلامت خود را بر اساس رویکرد PROSCeSS قرار دهند
  • شناسایی مشارکت برای راه اندازی پروژه ارتقای سلامت خود

توضیحات:

باشگاه ورزشی محل زندگی است که پذیرای تعداد زیادی از شرکت کنندگان در هر سنی است. بنابراین، پتانسیل بهبود سلامت و رفاه اعضای خود را دارد. این MOOC عناصر کلیدی را برای راه اندازی یک پروژه ارتقای سلامت در باشگاه ورزشی به شما می دهد.

رویکرد آموزشی مبتنی بر تمرین ها و موقعیت های عملی است تا عناصر نظری را به کار گیرد. آنها با توصیفات باشگاه های ورزشی، مطالعات موردی و ابزارها و همچنین تبادلات بین شرکت کنندگان تکمیل می شوند.