قرارداد کارآموزی: نقض قرارداد

قرارداد کارآموزی یک قرارداد شغلی است که به موجب آن شما به عنوان کارفرما متعهد می شوید که مهارت های شغلی را که بخشی از آن در شرکت و بخشی دیگر در یک مرکز آموزش کارآموزی (CFA) یا بخش یادگیری ارائه می شود ، در اختیار کارآموز قرار دهید.

خاتمه قرارداد کارآموزی ، در طول 45 روز اول ، به طور متوالی یا غیر از آموزش عملی در شرکتی که توسط کارآموز انجام می شود ، می تواند آزادانه مداخله کند.

پس از این مدت 45 روز اول ، فسخ قرارداد فقط با توافق نامه کتبی امضا شده توسط هر دو طرف امکان پذیر است (قانون کار ، ماده L. 2-6222).

در صورت عدم توافق ، یک روش اخراج را می توان آغاز کرد:

در صورت فورس ماژور؛ در صورت سوء رفتار جدی توسط شاگرد؛ در صورت فوت کارفرمای اصلی کارآموزی در چارچوب یک تجارت یک نفره؛ یا به دلیل ناتوانی شاگرد در انجام حرفه ای که می خواست برای آن آماده شود.

فسخ قرارداد کارآموزی نیز می تواند به ابتکار کارآموز اتفاق بیفتد. این یک استعفا است. او ابتدا باید با میانجی اتاق کنسولی تماس گرفته و یک مهلت اخطار را رعایت کند.

قرارداد کارآموزی: فسخ با توافق طرفین

اگر شما…

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  ارجاع طبیعی خود را با پیله معنایی تقویت کنید