انعقاد فسخ قرارداد منوط به روندی است که قانونگذار به ویژه در بیان آزادی و روشنگری اراده طرفین محدود کرده است. همچنین به نظر کلاسیک می رسد که هر یک از طرفین یک نسخه از توافق نامه ، ماده 1375 قانون مدنی را دریافت می کنند ، به شرطی که عملی "که یک قرارداد ترکیبی را ایجاد می کند ، تنها در صورتی اثبات است که به همان تعداد اصل ساخته شده باشد. "احزاب با علاقه مشخص وجود دارد". پس از آن چه اتفاقی می افتد که کارفرما نتواند اثبات کند که نسخه ای به کارمند داده شده است؟ دقیقاً در همین نکته است که داوری که در حال حاضر در مورد آن توضیح داده شده پاسخ هایی را ارائه می دهد.

در این حالت ، کارمندی که به عنوان یک بام توسط یک شرکت استخدام شده بود ، بیش از پانزده سال بعد با این دومین پارگی قرارداد داشت.

سپس شخص مربوطه با استناد به بطلان این فسخ و درخواست غرامت مربوطه ، دادگاه صنعتی را به دلیل عدم دریافت نسخه ای از توافق نامه تصرف كرد. اگر دادگاه بدوی درجه یک شخص مورد نظر خود را از کار برکنار کرد ، دادگاه تجدیدنظر با لغو قرارداد فسخ ، استدلال کارمند را تأیید کرد و نشان داد که این انصراف اثرات اخراج بدون دلیل واقعی را ایجاد کرده است.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  جستجوی تلفنی موفق