در دیدار شب گذشته با شرکای اجتماعی ، نخست وزیر ، ژان کاستکس و وزیر کار ، اشتغال و ادغام ، الیزابت بورن ، به آنها گفتند که سطح حمایت از قراردادهای کارآموزی کاهش نخواهد یافت. نه در آغاز سال تحصیلی 2021. در این دوره از بحران ، دولت مصمم است که همه کارها را برای حفظ پویایی خوب یادگیری انجام دهد.

تصویب شده در سال 2018 ، قانون آزادی انتخاب آینده شغلی شخص ، با کاهش محدودیت های ایجاد CFA ، با انتقال بودجه آنها به شعب حرفه ای و با استناد به آن ، سیستم کارآموزی را در فرانسه اصلاحات اساسی کرده است. پشتیبانی مالی برای هر قرارداد کارآموزی. در نتیجه این اصلاحات ، کارآموزی در سال 2019 به یک سطح رکوردی رسید و پویایی سال 2020 به لطف کمک های بسیج شده توسط طرح "1 جوان ، 1 راه حل" در سطح قابل مقایسه ای است.

این پویایی تأثیر افزایش هزینه های پشتیبانی قراردادی را به همراه داشته است که همراه با کاهش منابع ناشی از بحران سلامت - سهم مبتنی بر لایحه دستمزد - به وخامت تراز مالی کمک کرده است. جبران خسارات فرانسه.

بعد از آن ...