این دوره بر تاریخ ادبیات و عقاید فرانسه قرن 18 تمرکز دارد. هدف آن ارائه کل قرن، آثار و نویسندگان و همچنین نبردهای ایده‌هایی است که دوران روشنگری را در بر می‌گیرد. تأکید بر «نویسندگان بزرگ» (مونتسکیو، پروست، ماریو، ولتر، روسو، دیدرو، ساد...) خواهد بود که پیشینه فرهنگی لازم برای داشتن یک ایده کلی از قرن را تشکیل می دهند.، اما بدون غفلت از همه چیزهایی که تحقیقات اخیر از نظر جنبش های بنیادی برجسته شده است، توسط نویسندگانی که جایگاه کمتر فردی در پانتئون ادبی دارند اما با این وجود مهم هستند (متون زیرزمینی، رمان های آزاده، رشد زنان اهل قلم و غیره) نشان داده شده است. .

ما مراقب خواهیم بود تا عناصر چارچوب بندی تاریخی را فراهم کنیم که امکان یافتن جهش های مهم ژانرهای پویا لحظه (رمان، تئاتر) و همچنین بحث های فکری و نحوه تجسم آنها در آثار اصلی را فراهم می کند.

ادامه مقاله در سایت اصلی →