پدیده "بهره برداری" بسیاری از بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. آموزش رانندگی نیز از این قاعده مستثنی نیست. باید گفت که قانونگذار آن را تشویق کرده است ، به نام هدف از دموکراتیک کردن گواهینامه رانندگی. برای قانون شماره 2015-990 6 اوت 2015 برای رشد ، فعالیت و برابری فرصت های اقتصادی (هنر 28 تا 30) ، معروف به "قانون ماکرون" ، این دموکراتیزه سازی باید با آزادسازی آموزش رانندگی برای این منظور ، اقدامات متعددی که در این قانون وجود دارد ، سعی در مدرن سازی روابط بین دانش آموزان و آموزشگاه های رانندگی دارد ، به ویژه با ارائه امکان انعقاد قرارداد به شکل غیرمادی ، به شرط اتمام قبلی ارزیابی دانش آموز توسط معلمی در محل یا وسیله نقلیه موسسه. بر اساس این قانون ، سیستم عامل های غیر مادی به نظر می رسد که داوطلبانه ، اما داوطلبانه مجوز رانندگی را فراهم می کند که با معلمان مستقل (به طور کلی فعالیت خود را تحت رژیم کارآفرین خرد انجام می دهند) ارتباط برقرار می کند. در واقع یک وسیله نقلیه یادگیری را به دانشجو اجاره می کند ، این سیستم عامل با کمیسیونی دریافت می شود