در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • شناسه اهمیت IPv6 در اینترنت امروز
  • به دست آوردن اصول IPv6 و کاربرد آن در یک شبکه محلی
  • فهمیدن پدیده ها مربوط به زندگی مشترک IPv4 / v6
  • شناسه مراحل و راه حل های موجود در جهت ادغام IPv6 با توجه به زمینه ها

توضیحات:

IPv6 یک است تکنولوژی ضروری برای توسعه اینترنت امروز و برای سال های آینده. به همین دلیل، اصلی IPv6 اکنون برای هر کسی که در استقرار و بهره برداری از شبکه ها دخیل است ضروری است.

MOOC Objectif IPv6 به شما امکان می دهد مهارت هایی را برای درک این پروتکل و مکانیسم های مرتبط با عملکرد آن به دست آورید. از طریق مطالعات موردی و کار عملی، این دوره همچنین یک رویکرد عملیاتی

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  لغو تعطیلی اداری یک سیستم آموزش آنلاین رانندگی