فعالیت جزئی: جبران خسارت

در فعالیت های جزئی ، شما به کارمندان یک ساعت جبران می کنید که معادل 70٪ از حقوق ناخالص آنها است. از اول ژانویه 1 ، حقوق مرجع مورد استفاده برای محاسبه کمک هزینه به 2021 حداقل دستمزد محدود می شود.

آن را بنویسید
تا زمانی که این اقدام به تعویق نیفتد ، میزان کمک هزینه فعالیت جزئی از 70 به 60 درصد از اول فوریه 1 در حالت کلی افزایش می یابد.

شما از کمک هزینه ثابت استفاده می کنید که توسط دولت و UNEDIC تأمین می شود. در اصل ، نرخ ساعتی کمک هزینه فعالیت جزئی 60٪ از حقوق و دستمزد ساعتی ناخالص کارمند مربوطه در حد 4,5 ساعت حداقل دستمزد تعیین می شود. پیش بینی می شود این میزان از اول فوریه 36 به 1 درصد برسد.

اما بسته به بخش فعالیت خود ، ممکن است از افزایش نرخ پوشش بهره مند شوید.

این مربوط به بخشهایی است که به ویژه تحت تأثیر عواقب اقتصادی و مالی اپیدمی Covid-19 قرار دارند ، به ویژه به دلیل وابستگی آنها به استقبال مردم.

بخش های جهانگردی ، هتل و پذیرایی از تعدیل نرخ کمک هزینه فعالیت جزئی بهره مند می شوند اما تنها موارد نیستند. این لیست یک بار دیگر تمدید شده است.

اکنون می توانیم چندین موقعیت را از هم تشخیص دهیم ...