فاصله گذاری اجتماعی در شرکت

در شرایطی که ماسک پوشیده نشده است ، مصوبه ای احترام گذاشتن به فاصله اجتماعی 2 متری در همه مکان ها و در هر شرایطی را به جای حداقل یک متر مانند گذشته ، اجباری کرده است.

این ممکن است عواقبی در ردیابی تماس داشته باشد زیرا اگر فاصله جدید رعایت نشود ، کارمندان می توانند موارد تماس باشند. پروتکل بهداشت باید به زودی در مورد این موضوع تکامل یابد.

لازم به یادآوری است که در شرکت ها استفاده از ماسک در مکان های جمعی بسته به صورت سیستماتیک انجام می شود. سازگاری با این اصل کلی می تواند توسط شرکت ها برای دستیابی به ویژگی های برخی فعالیت ها یا بخش های حرفه ای سازمان یافته باشد. آنها موضوع بحث و گفتگو با کارکنان یا نمایندگان آنها هستند تا به نیاز به اطلاع رسانی و به دست آوردن اطلاعات جهت نظارت منظم بر برنامه ، مشکلات و سازگاری های موجود در شرکت و گروه های شغلی پاسخ دهند.

در موارد معدودی که پوشیدن ماسک غیرممکن است ، بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که این فاصله اجتماعی 2 متری رعایت می شود.

در مکان ها و شرایطی که استفاده از ماسک اجباری است، فاصله فیزیکی حداقل یک متر باقی می ماند

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  اصول Google Slides