این آموزش برای مخاطبانی است که مایل به کسب اطلاعات هستند دانش اساسی که بر اقدامات اجتماعی انجام شده توسط مقامات محلی حاکم است.

درک چگونگی تولد و تکامل کنش اجتماعی؛ چگونه تمرکززدایی این بخش را کاملاً بازسازی کرده است. چگونه در دهه 2000 قوانین عمده مربوط به بخش های مختلف کنش اجتماعی با تغییرات عمده اجتماعی مانند پیری جمعیت، انبوه شدن و ناهمگونی مشکلات اشتغال، دگرگونی های کانون خانواده، ظهور پدیده های اضطراری اجتماعی همراه شد. ، اصلاح در نظر گرفتن توسط مقامات عمومی از محل مردم.

چگونه تحولات عمده قانونی پنج سال گذشته (قانون MAPTAM، قانون نوتر) حوزه های سنتی صلاحیت مقامات محلی را متزلزل کرده است. چگونه در نهایت، تغییرات عمده در کار امروز (جهانی شدن، دیجیتال، انرژی، انتقال زیست محیطی، و غیره) ما را دعوت می کند تا در مورد تحولات کنش اجتماعی فکر کنیم: اینها چالش های این سمینار آنلاین هستند.

همچنین تلاش خواهد شد تا مکانیسم های اصلی در این سیاست های عمومی و همچنین نقش بازیگران را تشریح کند.

ادامه مقاله در سایت اصلی →