این MOOC ریاضی برای حمایت از شما در انتقال از دبیرستان به آموزش عالی طراحی شده است. این آمادگی در ریاضیات که از 5 ماژول تشکیل شده است به شما امکان می دهد دانش خود را تثبیت کنید و شما را برای ورود به آموزش عالی آماده کنید. این MOOC همچنین فرصتی برای ارزیابی دانش شما در پایان دبیرستان و تجدید نظر در مفاهیم ریاضی است که برای ادغام خوب در آموزش عالی ضروری است. در نهایت حل مسئله را تمرین خواهید کرد که فعالیت بسیار مهمی در آموزش عالی خواهد بود. روش‌های ارزیابی متفاوتی پیشنهاد شده‌اند: MCQ، تمرین‌های کاربردی متعدد برای آموزش شما، و مشکلاتی که باید حل شوند، که توسط شرکت‌کنندگان ارزیابی می‌شوند.

ادامه مقاله در سایت اصلی →