چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

شرکت من از آستانه 50 کارمند فراتر رفته است و بنابراین من شاخص برابری حرفه ای را محاسبه می کنم. ما به یک SIU تعلق داریم. آیا قوانین خاصی در این زمینه وجود دارد؟

در مورد شاخص برابری حرفه ای و UES ، باید توضیحات خاصی در مورد ، به ویژه چارچوب محاسبه و انتشار نتایج ، داده شود.

در سطح محاسبه شاخص در مورد UES

در حضور UES ، به موجب توافق جمعی یا با تصمیم دادگاه ، به محض راه اندازی CSE در سطح UES ، شاخص ها در سطح UES محاسبه می شوند (قانون کار ، ماده D. 1142-2-1) .

در غیر این صورت ، شاخص در سطح شرکت محاسبه می شود. مهم نیست که چندین موسسه وجود دارد یا اینکه شرکت بخشی از یک گروه است ، محاسبه شاخص ها در سطح شرکت باقی می ماند.

در مورد تعیین نیروی کار که نیاز به محاسبه شاخص دارد

این شاخص از 50 کارمند اجباری است. اگر شرکت شما بخشی از SIU باشد ، این آستانه در سطح SIU ارزیابی می شود. صرف نظر از اندازه شرکتهایی که آن را تشکیل می دهند ، نیروی کار در نظر گرفته شده برای محاسبه شاخص کل نیروی کار SIU است.

در انتشار فهرست

وزارت کار مشخص می کند

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مدل سازی دو بعدی با Inkscape