چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

همه ما می دانیم که عذرخواهی از همکار یا هر کس آسان نیست. در این مقاله ، ما به شما کمک می کنیم تا کلمات مناسب برای عذرخواهی از طریق ایمیل را پیدا کنید.

برای حفظ روابط خود اصلاحاتی انجام دهید

در زندگی حرفه ای شما ممکن است مجبور شوید از یک همکار عذرخواهی کنید ، زیرا نتوانسته اید در این رویداد شرکت کنید ، زیرا تحت فشار قرار گرفته اید یا به هر دلیل دیگری. برای مسموم کردن کارها و برقراری رابطه صمیمانه با آنها این همکارمهم است که کلمات خود را با دقت انتخاب کرده و بنویسید یک ایمیل مودب و به خوبی تبدیل شده است

قالب ایمیل برای عفو به یک همکار

در اینجا یک الگوی ایمیل برای عذرخواهی از یک همکار خود به دلیل رفتار آسیب زننده یا نامناسب آورده شده است:

 موضوع: معذرت خواهی

[نام همکار]،

من می خواستم برای رفتارم در [date] عذرخواهی کنم من به شدت رفتار کردم و با شما رفتار نکردم من می خواهم شما بدانید که این عادت من به مانند آن عمل نمی کند و من دور از فشار در چارچوب این پروژه مشترک انجام شد.

من صادقانه از آنچه اتفاق افتاده پشیمان شدم و اطمینان می دهم که این بار دوباره اتفاق نخواهد افتاد.

BIEN cordialement،

[امضا]
READ  اهمیت خط موضوع در یک ایمیل حرفه ای