یاد بگیرید که اشیاء را به صورت دو بعدی با Inkscape مدل سازی کنید تا بتوانید آنها را با ماشین های CNC بسازید.

برای ساخت یک شی با دستگاه لیزر کاتر یا دستگاه CNC ابتدا باید مدل سازی شود. روی نرم افزار هست Inkscape، یک ابزار منبع باز، که قرار است اولین قدم های خود را در مدل سازی دو بعدی بردارید.

شما را همراهی خواهد کرد تیم بین رشته ای طراحان، سازندگان از دانشگاه (Cité des Sciences et de l'industrie و Palais de la Découverte)، مهندسان IMT Atlantique و توسعه دهندگان از جامعه Inkscape.

شما دانش را کشف خواهید کرد صنعتگران که دیجیتال را در فرآیندهای ساخت و تولید خود ادغام می کنند. شما یک دید جهانی از فرآیند تولید یک شی از مدل سازی دوبعدی در کامپیوتر طراح تا استفاده از مدل توسط یک صنعتگر یا یک صنعتگر خواهید داشت.