چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

به عنوان دانشجویان پزشکی، ما با مراقبه ذهن آگاهی به عنوان راهی برای طنین انداز، لحظه ای با خود، یک نفس، راهی برای مراقبت از خود، برای مراقبت بهتر از دیگران مواجه شدیم. تحت تأثیر زندگی، مرگ، انسان، ناپایداری، تردید، ترس، شکست... امروز زنان، پزشکان، آن را از طریق آموزش به دانش آموزان منتقل کرده ایم.

چون پزشکی در حال تغییر است، دانشجویان امروز پزشکان فردا خواهند بود. از آنجا که پرورش احساس مراقبت از خود، دیگران و جهان ضروری است، دانشکده خود را زیر سوال می برد.

در این MOOC، بر اساس تجربه دانشجویان پزشکی، این مسیر را از مراقبت به مراقبه یا از مراقبه به مراقبت کشف خواهید کرد.

بنابراین، ما قسمت به قسمت را بررسی خواهیم کرد

  • در شرایطی که سلامت روان مراقبین تحت هجمه قرار گرفته و سیستم بیمارستانی متزلزل شده است چگونه از خود مراقبت کنیم تا از دیگران مراقبت کنیم؟
  • چگونه از فرهنگ بانداژ به فرهنگ مراقبتی که از منابع زنده مراقبت می کند حرکت کنیم؟
  • چگونه می توان حس مراقبت را به خصوص در پزشکی به صورت فردی و جمعی پرورش داد؟

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  Shopify: نام دامنه را تنظیم کنید