آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

هدف از این دوره تبیین مبانی قانونی ایجاد، مدیریت و خاتمه روابط استخدامی می باشد.

به منظور بررسی اجمالی چارچوب قانونی روابط استخدامی، اصول اساسی مربوط به ایجاد، مدیریت و خاتمه روابط استخدامی را ارائه خواهیم داد.

بیاید مرور کنیم:

- مقررات قانونی مربوط و تصریح آنها

- انواع قراردادهای کاری که کارفرمایان می توانند با توجه به نیاز خود انتخاب کنند، به عنوان مثال نوع قرارداد (دائم یا معین) و استفاده از زمان کار (تمام وقت، پاره وقت).

- عواقب خاتمه قرارداد کار.

ادامه مقاله در سایت اصلی →