توضیحات:

آیا شما از استفاده کنندگان لباس کودک خسته شده اید؟

آیا احساس می کنید همه جا را گشته و در تمرکز مشکل دارید؟

آیا بار ذهنی قابل توجهی دارید و دوست دارید آرامش بیشتری داشته باشید؟

بیشتر آموزش کارایی و بهره وری در مورد تکنیک ها یا ابزارها است.

با این حال، نکته مهم داشتن یک سیستم ساده مبتنی بر اصول ساده است که بتواند روی هر ابزاری کار کند.

با تمرکز بر اصول ساده و اثبات شده ، می توانید حداقل 1 تا 2 ساعت در روز صرفه جویی کنید در حالی که در رسیدن به اهداف مهم برای شما بسیار موثرتر پیش می روید.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  حسابداری مدیریت و عمل صفحه گسترده