کیفیت یک آزمایشگاه توانایی آن در ارائه نتایج دقیق و قابل اعتماد در زمان مناسب و با بهترین هزینه است تا پزشکان بتوانند درمان مناسب را برای بیماران تعیین کنند. برای دستیابی به این هدف، پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ضروری است. این رویکرد بهبود مستمر منجر به بکارگیری سازمانی می شود که دستیابی به رضایت کاربران آزمایشگاه و انطباق با الزامات را ممکن می سازد.

هدف MOOC "مدیریت کیفیت در آزمایشگاه زیست شناسی پزشکی" موارد زیر است:

  • همه کارکنان آزمایشگاه را از چالش های مدیریت کیفیت آگاه کنید،
  • درک عملکرد داخلی استاندارد ISO15189،
  • آشنایی با روش ها و ابزارهای راه اندازی سیستم مدیریت کیفیت.

در این آموزش به مبانی کیفیت پرداخته می شود و به کمک فیلم های آموزشی تاثیر سیستم مدیریت کیفیت بر تمامی فرآیندهای اجرا شده در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این منابع، بازخورد بازیگران آزمایشگاه‌هایی که یک سیستم مدیریت کیفیت را پیاده‌سازی کرده‌اند، به عنوان گواهی برای به دست آوردن درک مشخصی از اجرای این رویکرد، به‌ویژه در زمینه کشورهای در حال توسعه، مانند هائیتی، لائوس و مالی، عمل خواهد کرد.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  وضعیت حقوقی متناسب با فعالیت خود را انتخاب کنید