در مواجهه با تهدید سایبری به طور فزاینده ای، حفاظت از بافت اقتصادی و اجتماعی فرانسه ضروری است. از طریق France Relance، ANSSI از ایجاد مراکز منطقه ای واکنش به حوادث سایبری حمایت می کند که در صورت حملات سایبری کمک و مشاوره ارائه می دهند. در حال راه اندازی یک برنامه جوجه کشی برای حمایت از توسعه شتابان این ساختارها است: 7 منطقه در حال حاضر از آن بهره می برند.