از زمان ظهور ویروس ، معافیت از شرایط واجد شرایط بودن برای مزایای مزایای تأمین اجتماعی روزانه و غرامت اضافی کارفرما اعمال شده است. مدت انتظار نیز به حالت تعلیق درآمد.

بنابراین، از 1 فوریه 2020، کارمندانی که در معرض کووید-19 قرار گرفتند و به ویژه به دلیل تماس با یک فرد مبتلا به ویروس کرونا یا پس از اقامت در منطقه ای تحت تأثیر یک بیماری همه گیر، در معرض انزوا، اخراج یا ماندن در خانه قرار گرفتند. تمرکز، بدون نیاز به احراز شرایط مربوط به حداقل مدت فعالیت یا حداقل مدت مشارکت، از کمک هزینه روزانه تامین اجتماعی بهره مند شد. یعنی حداقل 150 ساعت در مدت 3 ماه تقویمی (یا 90 روز) کار کنید و یا با حقوقی حداقل معادل 1015 برابر حداقل دستمزد ساعتی در 6 ماه تقویمی قبل از توقف مشارکت داشته باشید. دوره انتظار 3 روزه نیز به حالت تعلیق درآمد.

این رژیم تحقیرآمیز در طول سال 2020 دستخوش تغییراتی شده است ، به ویژه در مورد غرامت اضافی کارفرما.

این دستگاه استثنایی قرار بود در 31 دسامبر سال 2020 پایان یابد. اما ما می دانستیم که این دستگاه قابل تمدید خواهد بود. فرمانی که در تاریخ 9 ژانویه منتشر شد ...