مرخصی با حقوق: کمک دولت استثنایی

این کمک مالی استثنایی برای پوشش مرخصی برای شرکتهایی در نظر گرفته شده است که فعالیت اصلی آنها استقبال از مردم است و اقدامات بهداشتی آنها توسط دولت منجر شده است:

ممنوعیت استقبال عموم از تمام یا بخشی از تأسیسات خود برای مدت کلی حداقل 140 روز بین 1 ژانویه تا 31 دسامبر 2020؛ یا از دست دادن گردش مالی حاصل شده در دوره هایی که وضعیت اضطراری بهداشتی اعلام شده است در مقایسه با دوره های مشابه در سال 90 حداقل 2019 درصد است.

میزان کمک به ازای هر کارمند و به ازای هر روز مرخصی استحقاقی اخذ شده در سقف 10 روز مرخصی معادل 70 درصد کمک هزینه مرخصی استحقاقی مربوط به مبلغ ساعتی و محدود به حداقل دستمزد ساعتی 4,5 می باشد.
مبلغ ساعتی نمی تواند کمتر از 8,11 یورو باشد ، مگر در مورد کارمندان قراردادهای کارآموزی و حرفه ای.
برای بهره مندی از این کمک ، باید درخواست خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنید و دلیل مراجعه به کمک استثنایی را مشخص کنید. برای انجام این کار ، این شما هستید که باید "تعطیلی حداقل 140 روز را بررسی کنید