پس از یک سال تلاش خاص ، کارمندان دولت و کارگران قراردادی در بیمارستان ها حق کمک گرفتن را دارند. دولت ژان کاستکس در ازای تعهد خود در جریان اپیدمی کوید -19 ، امکان دریافت غرامت برای مانده مرخصی سالانه یا روزهای استراحت گرفته شده برای کاهش زمان کار را به آنها می دهد. (RTT)

چه کسی می تواند از این اقدام بهره مند شود؟

این کارمندان و کارمندان قراردادی طبق قوانین عمومی در خدمات عمومی بیمارستان ، اعم از پرستاری یا غیر ، در این موارد کار می کنند:

موسسات بهداشت عمومی مراکز عمومی برای سالمندان م establishسسات عمومی مراقبت از خردسالان یا بزرگسالان معلول در خدمات بیمارستان عمومی.

اگر کارفرما درخواست آنها را برای مرخصی یا RTT که از اول اکتبر تا 1 دسامبر سال 31 گرفته می شود ، بر اساس "دلایل خدمات مرتبط با مبارزه با اپیدمی"، مشخص می کند a حکم از 23 دسامبر گذشته ، منتشر شده در 26 تا مجله رسمی، که این سیستم را در ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  وی که فارغ التحصیل مدیر بازاریابی با IFOCOP است ، به پروژه بازآموزی حرفه ای خود کمک می کند