هدف از این دوره ارائه بخش محیط زیست و برنامه ریزی منطقه ای در جنبه های مختلف آن و خروجی های حرفه ای ممکن است.

هدف آن درک بهتر رشته های ارائه شده و معاملات با هدف کمک به دانش آموزان دبیرستانی برای یافتن راه خود از طریق مجموعه ای از MOOCها است که این دوره بخشی از آن است که ProjetSUP نامیده می شود.

محتوای ارائه شده در این دوره توسط تیم های آموزشی از آموزش عالی با مشارکت Onisep تولید شده است. بنابراین می توانید مطمئن باشید که محتوا قابل اعتماد است که توسط متخصصان این حوزه ایجاد شده است.

 

اگر طبیعت، حومه شهر را دوست دارید، می خواهید خودتان را به طور ملموس برای یک قلمرو سرمایه گذاری کنید، و اگر به همه چیز مربوط به حفاظت از محیط زیست، توسعه روستایی، پیوندهای شهر و روستا علاقه مند هستید، پس این MOOC برای شماست. ! این درها را به روی تنوع حرفه ها در مدیریت منابع طبیعی (آب، جنگل)، مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی کاربری زمین و توسعه باز خواهد کرد.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  تعصبات شناختی را کشف کنید