شما مصاحبه های ارزیابی سالانه ترتیب داده اید ، به ویژه برای ارزیابی کار انجام شده توسط کارمندان ، تعیین اهداف جدید و درک بهتر انتظارات و دشواری های کارکنان. این نیز بسته به مورد ، می تواند فرصتی برای تغییر فرم یا تبریک گفتن به آنها باشد.

برای گرفتن نتیجه بهتر ، مصاحبه سالانه را از موضوع افزایش حقوق سالانه جدا کنید ، حتی اگر کار ساده ای نباشد.

چرا مصاحبه های فردی را به عنوان اولین گام سازماندهی نمی کنید ، سپس در چند هفته به مسئله افزایش حقوق می پردازید؟ گفتگوها سازنده تر خواهد بود و کارمندان شما به دنبال توجیه انتقادات خود نیستند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  حرفه های گرند پاریس بیان