مصاحبه های حرفه ای (با مصاحبه های ارزیابی سالانه اشتباه نشود) اجباری است - با مجازات - برای کلیه شرکت ها ، از زمان اصلاحات سال 2014 ، که در سال 2018 از طریق قانون آینده حرفه ای اصلاح شده است.

در زمینه بحران بهداشت ، مقررات خاصی در مورد آموزش حرفه ای ، اجازه می دهد تا کارفرمایان برای انجام تعهدات قانونی خود در یک زمینه دشوار ، در JO از 3 دسامبر 2020 در نسخه ، جزئیات آن به شرح زیر است:

تمدید تا 30 ژوئن 2021 از انجام مصاحبه های حرفه ای و همچنین تعلیق تا آن تاریخ از مجازات های پیش بینی شده در صورت عدم اجرای نگهداری موجودی در مهلت های قانونی تمدید تا 30 ژوئن 2021 از اقدام انتقالی که به کارفرما امکان می دهد تعهدات خود را در دوره 6 ساله با مراجعه به مقررات لازم در 31 دسامبر 2018 یا مقررات ناشی از قانون 5 سپتامبر 2018 انجام دهد.

همچنین به تمدید مجازات انتقالی مجاز در کمیسیونهای "Transition pro" و OPCO (در بودجه اختصاص یافته برای تأمین مالی برنامه های مطالعه کار یا مشارکتهای اضافی ، تا سقف 30 یورو) توجه داشته باشید. امور مالی در