ادغام توسعه پایدار در معماری ابری

اگر معتقدید که فناوری و پایداری باید در کنار هم باشند. دوره ارائه شده توسط فواد قریشی در زمان مناسب ارائه می شود. این یک کاوش عمیق از اصول طراحی ضروری برای تثبیت پایداری در قلب راه حل های ابری شما ارائه می دهد. این دوره دعوتی است برای بازنگری در معماری راه حل های ابری از دیدگاه ردپای کربن، چالشی حیاتی در زمان ما.

فواد قریشی، با تخصص شناخته شده خود، شرکت کنندگان را در پیچ و خم های انتخاب های طراحی راهنمایی می کند. این تأثیر مستقیم آنها بر ردپای کربن را برجسته می کند و اهمیت حیاتی بهینه سازی برای توسعه پایدارتر را برجسته می کند. این سفر آموزشی با غوطه ور شدن در مفاهیم اساسی آغاز می شود. مانند انواع گازهای گلخانه ای و عوامل موثر بر مصرف برق.

این دوره به دلیل رویکرد عملگرایانه خود به بهره وری انرژی متمایز است. فواد توضیح می دهد که چگونه طراحی نرم افزار بهینه می تواند منجر به افزایش کارایی موازی شود. او موضوعات پیچیده ای را با وضوح بیان می کند، مانند نرخ مالیات کربن و شدت کربن، و ابهام زدایی از محدودیت های ماشین حساب های ردپای کربن ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات ابری (CSP).

تسلط بر تخمین و کاهش ردپای کربن در ابر

بخش مهمی از دوره به فرمولی برای تخمین انتشار کربن، بر اساس ضرایب ارزشمند، اختصاص داده شده است که به شرکت کنندگان ابزارهای مشخصی برای اندازه گیری و کاهش اثرات زیست محیطی آنها ارائه می دهد. فواد این دوره را با دو مطالعه موردی در مورد مصرف برق غنی می کند، که مزایای قابل توجه ادغام راه حل ها را در تعداد کمی از پشته های فناوری برای بهینه سازی مصرف انرژی نشان می دهد.

این دوره فقط در مورد توسعه پایدار نظریه پردازی نمی کند. استراتژی های عملی و دانش عمیقی را برای تغییر معماری ابر ارائه می دهد. هدف آن هر کسی است که به دنبال ایجاد تفاوت ملموس در کاهش ردپای کربن راه حل های فناوری خود است.

پیوستن به این دوره با فواد قریشی به معنای آغاز یک سفر یادگیری به سمت فناوری سبزتر و مسئولانه تر است. این یک فرصت ارزشمند است تا خود را در خط مقدم نوآوری پایدار در رایانش ابری قرار دهیم.

 

←←← آموزش حق بیمه رایگان برای لحظه