این دوره به آموزش آمار با استفاده از نرم افزار رایگان R.

استفاده از ریاضیات حداقل است. هدف این است که بدانید چگونه داده ها را تجزیه و تحلیل کنید، بفهمید چه کاری انجام می دهید و بتوانید نتایج خود را به اشتراک بگذارید.

این دوره برای دانشجویان و متخصصان همه رشته ها که به دنبال آموزش عملی هستند، می باشد. برای هر کسی که نیاز به تجزیه و تحلیل یک مجموعه داده واقعی در زمینه تدریس، فعالیت حرفه ای یا تحقیق دارد، یا صرفاً از روی کنجکاوی تجزیه و تحلیل یک مجموعه داده توسط خودشان (وب داده، داده های عمومی و غیره) مفید خواهد بود.

دوره بر اساس نرم افزار رایگان R که یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای آماری موجود است.

روش های تحت پوشش عبارتند از: تکنیک های توصیفی، آزمون، تحلیل واریانس، مدل های رگرسیون خطی و لجستیک، داده های سانسور شده (بقا).

ادامه مقاله در سایت اصلی →