«قربانی» یک ارزش بنیادی فرهنگ غرب است. در عین حال، قربانی بخشی از زندگی روزمره ما از طریق رسانه ها و بحث های ما است، زمانی که اخبار غم انگیز قطعیت ما را به چالش می کشد و بر هم می زند. با این حال، رویکرد علمی آن نسبتاً جدید است. این دوره آنلاین از شرکت کنندگان دعوت می کند تا مفهوم "قربانی" را از طریق مشارکت های نظری و علمی مختلف در چشم انداز قرار دهند. این دوره ابتدا پیشنهاد می کند که بر اساس رویکردی اجتماعی-تاریخی، خطوط مفهومی قربانی را که درک امروزی از آن را تعریف می کند، تحلیل کند. ثانیاً، این دوره به اشکال مختلف بزه دیدگی از منظر جرم شناسی و روانی- پزشکی- حقوقی، موضوع آسیب روانی و ابزارهای نهادی و درمانی برای کمک به قربانیان می پردازد.

این تحلیل مفصلی از مفاهیم و مفاهیم کلیدی قربانی شناسی ارائه می دهد. همچنین فرصتی برای درک مکانیسم های کمک به قربانیان است که در کشورهای فرانسوی زبان (بلژیک، فرانسوی، سوئیس و کانادا) ایجاد شده است.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  [Sendinblue] آموزش ایمیل (دوره 2)