موقعیت جغرافیایی و زمان کار: ابزار کنترل بسیار نظارت شده

موقعیت جغرافیایی فرایندی است که موقعیت جغرافیایی فوری ، به ویژه وسایل نقلیه شرکت را که توسط کارمندان استفاده می شود ، امکان پذیر می کند. این دستگاه می تواند به عنوان مثال امکان کنترل و تأیید حرکات پرسنل سایت را فراهم کند. همچنین برای کنترل زمان کار استفاده می شود.

اما این سیستم می تواند به سرعت نفوذ در حریم خصوصی را ایجاد کند. در واقع ، این اجازه می دهد تا به طور مداوم از موقعیت کارمندان مطلع شویم. به همین دلیل غیرفعال سازی دستگاه باید خارج از ساعت کار انجام شود. کارمندان همچنین باید به داده های ثبت شده توسط این ابزار موقعیت مکانی دسترسی داشته باشند.

استفاده از موقعیت جغرافیایی باید با توجه به ماهیت وظیفه انجام شده و متناسب با هدف مورد نظر توجیه شود.

بله، می توانید از مکان جغرافیایی برای کنترل ساعات کار کارمندان خود استفاده کنید. اما درخواست تجدید نظر وی منوط به شرایط خاصی است.

موقعیت مکانی و ساعات کار: اگر امکان راه اندازی سیستم دیگری وجود داشته باشد ، مراجعه ممنوع است

شما باید نشان دهید که سیستم موقعیت جغرافیایی اجرا شده تنها سیستمی است که امکان کنترل ساعات کار کارمندان را فراهم می کند. به یاد داشته باشید که وجود دارد ...