بسته روز: کارمندان مستقل در سازمان برنامه خود

بسته ها را در روزهای سال می توان با این موارد منعقد کرد:

کارمندان مدیریتی که تحت شرایط خاص در سازماندهی برنامه خود استقلال دارند. و کارمندانی که زمان کار آنها قابل تعیین نیست و در سازماندهی برنامه خود استقلال واقعی دارند.

این کارمندان با نرخ ثابت سالانه در روزها مشمول محاسبه زمان کار در ساعت و حداکثر ساعات کار روزانه و هفتگی نمی شوند.

وقتی این کارمندان در برنامه تحمیل حضور خود در شرکت ادغام می شوند ، نمی توان آنها را به عنوان مدیر / مستقل مستقل در نظر گرفت و بنابراین طی چند روز منوط به توافقنامه سالیانه می شوند. از نظر دیوان صلاحیت این عمل با مفهوم چارچوب خودمختار مغایرت دارد.

غیر، شما نمی توانید در یک بسته روزانه اسلات زمانی را به کارمندان تحمیل کنید.

اگر روزانه ساعت ها را به کارمندان تحمیل کنید ، نمی توان آنها را به عنوان کارمند مستقل در نظر گرفت. آنها کارمندان یکپارچه ای هستند که مشمول ساعات کار جمعی و ترتیبات اضافه کاری هستند.

برای یادآوری ، ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  یک داشبورد فوق حرفه ای اکسل ایجاد کنید!