مدت قانونی مرخصی زایمان

زنان شاغل باردار از این مزایا بهره مند می شوند مرخصی زایمان حداقل 16 هفته

مدت زمان مرخصی زایمان حداقل:

6 هفته برای مرخصی قبل از تولد (قبل از تولد) ؛ 10 هفته برای مرخصی بعد از زایمان (بعد از تولد).

با این حال ، این مدت زمان بسته به تعداد کودکان وابسته و تعداد فرزندان متولد شده متفاوت است.

زایمان: ممنوعیت استخدام

بله، تحت شرایط خاص ، می توانید قبول کنید ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  پروژه حرفه ای خود را بسازید