فعالیت جزئی: کسب مرخصی استحقاقی

فعالیت جزئی هنگامی تنظیم می شود که شرکت مجبور به کاهش فعالیت یا موقت فعالیت خود شود. این سیستم امکان پرداخت غرامت به کارمندان را با وجود ساعاتی که کار نکرده است ، فراهم می کند.

توجه داشته باشید که دوره هایی که کارمندان در فعالیت جزئی قرار می گیرند ، به عنوان زمان کار موثر برای کسب مرخصی استحقاقی در نظر گرفته می شود. بنابراین ، تمام ساعات غیر کاری برای محاسبه تعداد روزهای مرخصی استحقاقی کسب شده در نظر گرفته می شود (قانون کار ، ماده R. ​​5122-11).

غیر، به دلیل فعالیت جزئی نمی توانید تعداد تعطیلات پولی را که توسط کارمند به دست می آید کاهش دهید.

کارمند روزهای مرخصی استحقاقی خود را به دلیل دوره هایی که در فعالیت جزئی قرار می گیرد ، از دست نمی دهد.

فعالیت جزئی: دستیابی به روزهای RTT

این سوال همچنین می تواند در مورد دستیابی به RTT روزها مطرح شود. آیا می توانید تعداد روزهای RTT را به دلیل دوره های فعالیت جزئی کاهش دهید؟ پاسخ به آسانی به دست آوردن روزهای تعطیل با حقوق نیست.

در واقع ، این بستگی به قرارداد جمعی شما دارد که زمان کار را کاهش دهد. در صورت دستیابی به RTT ، پاسخ متفاوت خواهد بود