پرونده پزشکی بهداشت حرفه ای: رازداری پزشکی

پزشک کار در زمان ویزیت اطلاع رسانی و پیشگیری، پرونده پزشکی بهداشت حرفه ای کارمند را تنظیم می کند (قانون کار، ماده R. ​​4624-12).

این ویزیت همچنین می تواند توسط کارمند پزشک ، کارورز طب کار یا یک پرستار انجام شود (قانون کار ، ماده L. 4624-1).

این پرونده پزشکی بهداشت حرفه ای اطلاعات مربوط به وضعیت بهداشتی کارمند را پس از مواجهه با وی تحت عنوان بازیابی می کند. همچنین شامل نظرات و پیشنهادات پزشک حرفه ای مانند مثال توصیه هایی برای تغییر شغل به دلیل وضعیت سلامتی کارمند است.

در صورت تداوم مراقبت ، این پرونده می تواند به پزشک حرفه ای دیگری ابلاغ شود ، مگر اینکه کارگر امتناع کند (قانون کار ، ماده L. 4624-8).

این پرونده مطابق با رازداری پزشکی نگهداری می شود. بنابراین از محرمانه بودن کلیه داده ها اطمینان حاصل می شود.

غیر، به هر دلیلی که مجاز باشید ، مجاز به درخواست سوابق پزشکی کارمندان خود نیستید.

باید بدانید که کارمند این امکان را دارد که پرونده خود را به ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  پشتیبانی از ساختارهای یکپارچه سازی در اجرای Afest