پرونده پزشکی بهداشت حرفه ای: رازداری پزشکی

پزشک کار در زمان ویزیت اطلاع رسانی و پیشگیری، پرونده پزشکی بهداشت حرفه ای کارمند را تنظیم می کند (قانون کار، ماده R. ​​4624-12).

این ویزیت همچنین می تواند توسط کارمند پزشک ، کارورز طب کار یا یک پرستار انجام شود (قانون کار ، ماده L. 4624-1).

این پرونده پزشکی بهداشت حرفه ای اطلاعات مربوط به وضعیت بهداشتی کارمند را پس از مواجهه با وی تحت عنوان بازیابی می کند. همچنین شامل نظرات و پیشنهادات پزشک حرفه ای مانند مثال توصیه هایی برای تغییر شغل به دلیل وضعیت سلامتی کارمند است.

در صورت تداوم مراقبت ، این پرونده می تواند به پزشک حرفه ای دیگری ابلاغ شود ، مگر اینکه کارگر امتناع کند (قانون کار ، ماده L. 4624-8).

این پرونده مطابق با رازداری پزشکی نگهداری می شود. بنابراین از محرمانه بودن کلیه داده ها اطمینان حاصل می شود.

غیر، به هر دلیلی که مجاز باشید ، مجاز به درخواست سوابق پزشکی کارمندان خود نیستید.

باید بدانید که کارمند این امکان را دارد که پرونده خود را به ...