مرخصی بیماری: تعلیق قرارداد کار

مرخصی استعلاجی قرارداد کار را به حالت تعلیق در می آورد. کارمند دیگر کار خود را تأمین نمی کند. اگر وی شرایط استحقاق را داشته باشد ، صندوق بیمه درمانی اولیه روزانه مزایای تأمین اجتماعی (IJSS) را پرداخت می کند. همچنین ممکن است ملزم به پرداخت حقوق اضافی به وی باشید:

یا در اجرای قانون کار (ماده L. 1226-1). یا در اجرای توافق نامه جمعی شما.

غیبت به دلیل بیماری در ایجاد فیش حقوقی عواقبی دارد ، به ویژه اینکه آیا شما نگهداری حقوق را انجام می دهید یا خیر.

حتی اگر قرارداد کار کارمندی که در مرخصی استعلاجی به حالت تعلیق درآمده است ، این شخص باید تعهدات مربوط به قرارداد کار خود را رعایت کند. از نظر وی این احترام به یک وفاداری به وفاداری است.

مرخصی بیماری و احترام به وظیفه وفاداری

کارمند مرخصی نباید به کارفرمای خود آسیب برساند. بنابراین ، اگر کارمند نتواند به تعهدات ناشی از حسن نیت قرارداد کار خود عمل کند ، شما احتمالاً…