چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

استعفا را نمی توان فرض کرد.

استعفا تنها در صورتی معتبر است که کارمند تمایل خود به فسخ قرارداد کار را به روشنی و صریح بیان کند.

استعفای کارمند می تواند ناشی از اعلامیه شفاهی ساده باشد.

توافق جمعی شما ممکن است پیش بینی کند که استعفا منوط به روال خاصی باشد.

نمی توانید تنها از رفتار کارمند نتیجه بگیرید که او می خواهد استعفا دهد. برای اینکه کارگر به عنوان استعفا در نظر گرفته شود ، باید تمایل واضح و روشنی برای ترک شرکت داشته باشد.

اگر از کارمندی خبری ندارید ، نمی توانید این غیبت غیر موجه را اثبات تمایل روشن و صریح استعفا تعبیر کنید!

غیر، غیبت غیر موجه و سکوت کارمند به شما اجازه نمی دهد که استعفا دهید.

شما باید اقدام کنید اول از همه ، شما فرد مورد نظر را برای توجیه عدم حضور خود یا بازگشت به ایستگاه کاری خود قرار می دهید ، در حالی که به او هشدار می دهید که در صورت عدم واکنش ممکن است علیه وی مجازات گرفته شود.

در صورت عدم عکس العمل ، شما باید عواقب غیبت غیرقابل توجیه را بردارید و اگر این اقدام را ضروری می دانید ، کارمند را اخراج کنید.

اگر می خواهید شکستن ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  نحوه سرمایه گذاری 1000 یورویی